Yang style Taijiquan

Yu Shenquan, Morning Glory Publishers, 1996