Who can ride the dragon

Zang Yu Huan & Ken Rose, Paradigm Publications, 1995