Chinese herbal medicine and acupuncture

Zhou Zhong Ying, Jin Hui De, Churchill Livingstone, 1997