Aikido con ki

Koretoshi Maruyama, Erga Edizioni, 1990