Hoang ti nei king so ouenn (Huangdi Neijing Suwen)

Nguyen Patrick, Nguyen Van Nghi, Tomo III, IPSA Editore, 1997